Jdi na obsah Jdi na menu
 


Myšlenky mění svět

Není jednoduché rozhodnout, kdo je zloděj a kdo dobrodinec.Může se stát, že člověk, který přemýšlí o zlu v Americe, se stane příčinou smrti nějakého člověka v Evropě. Tak silný je vzájemný vliv našich myšlenek, který je aktivní v každém okamžiku života.

Každou svou pozitivní nebo negativní myšlenkou se člověk otevírá příslušnému vlivu, to znamená dobrému nebo špatnému, a stejným způsobem ovlivňuje ostatní lidi.

Při čtení knihy nebo sledování televize, při poslechu řečníka nebo kazatele se otevíráte vlivu vysílaných myšlenek.

Účinek lidských myšlenek je tak obrovský a má tak velkou sílu, že působí na každém místě, kde se setkávají lidé za určitým cílem.Tito lidé mají určité myšlenky, proto na tomto místě vytvářejí příslušnou atmosféru.

Stovky a tisíce lidí navštěvujících tato místa, na nich zanechali své myšlenky. Tyto myšlenky naplňují místa, vytvářejí zvláštní vrstvy a splývají s těmito místy natolik, že se stávají jejich zvláštností, jejich nedílnou součástí.

Delší pobyt na takovýchto místech  může změnit podstatu a charakter člověka.Existují místa, která vždy vyvolávají určité myšlenky a náladu jejich návštěvníků.

Jestliže jdete například na hřbitově, zasáhne vás pocit tichého smutku a uvědomění existence lidského bytí. Při návětěvě kostela se budete modlit a pocítíte jakousi blaženost.Když půjdete do nejakého obchodního centra, obklopí vás myšlenky pracovního prostředí.

Vnočním klubu zase vládne lehká zábava.

Myšlenky sice mění svět, ale jejich zdrojem je člověk!!!

Pokud, jak říká zákon o myšlenkách, zvyšují dva lidé, přemýšlející o stejné věci, sílu své myšlenky sedmkrát, pak usilovná myšlenka celého národa ji zvětšuje do nekonečnosti, přičemž může změnit osud planety či změnit pohyb nebeských těles.

Uvědomění že myšlenka je věčná a neporazitelná, dá lidstvu motiv k tvůrčímu myšlení. Je nutné pochopit, že nejen král myšlenek, tedy člověk, je schopen myslet, ale že myslí i nižší bytosti a takzvaně neoduševnělé předměty.

Všechno, co existuje žije a všechno co žije, myslí.Všechno co existuje, je protknuto myšlenkami.

Život rostlin byl ještě donedávna omezen bezpodmíněčným reflexem, instinktem, ale výzkumy instinktu jej zařazují do oblasti myšlení.

Je mylné se domnívat že jen lidé mají právo myslet.Je až s podivem, že právě mezi lidmi jsou jen slabé zárodky myšlení.Člověk se až doposud domníval, že je zodpovědný pouze za své činy a slova. Ve skutečnosti je však odpově-dnost za činy a slova odpovědností za myšlenku, protože slova a činy jsou vyjádřením myšlenky a jejich počátek je v myšlence.

Nové tisíciletí vyžaduje, aby se lidstvo stalo odpovědné za své myšlení. Nová epocha volá po tvůrčím myšlení, vyžaduje, aby lidé kontrolovali své jevy, aby je očistili a odstranili z nich destruktivní myšlenky přinášející obrovské škody celému světu!

Nebezpešné jsou myšlenky, splývající s přáními nižší podsta-ty, Jestliže budou posíleny prostorovými myšlenkami, vytvoří přání.Ta, která budou nasycena vaší životní energií, vytvoří podmínky k jejich splnění.Všechno závisí na vás.

Velmi důležitá je likvidace virů primitivních myšlenek, neboť jsou nakažlivější než všechny nemoci!!!

Člověk budoucnosti nebude pociťovat potřebu boje proti neodbytným myšlenkám, jež jsou metlou současného člověka.Bude svoje myšlenky kontrolovat natolik, že se ani jedna egoistická, nesmyslná nebo negativní nedostane do prostoru a nebude zde působit svou ničivou silou. Přinutí ho k tomu samotný průběh a vývoj evoluce.

Uvidí myšlenky jiných lidí a jeho myšlenky budou naopak pozorovat ostatní. Do prostoru bude muset vysílat jen pozi-tivní a dobré myšlenky.Nebude totiž možné myšlenky ukrývat. A nikdo přece nebude chtít, aby někdo jiný zahlédl jeho nedostatky.

Metody školy hojnosti otvírají člověku možnosti vědomě vytvářet to, co si přeje.Jestliže si člověk uvědomí, že myšlenka má ze všech energií největší sílu, která účinkuje i za hranicemi zeměkoule, pak nebude nikdo, kdo na základě svých myšlenek vytvářel to, co vytvářel až doposud.

Pouze hlupák, jenž touží po vlastní zkáze, může znečišťovat okolní prostředí psychickým odpadem a ničivými myšlenkami, které se změní v překážky v jeho vlastním vývoji

Buďte odpovědní za myšlenku jako za skutečný čin a nikdy nezapomínejte na to, že se svými myšlenkami podílíte na evolučním vývoji a na své budoucnosti.

Do prostoru vysílejte jen to nevyšší a nejlepší, čeho jste schopni.Je mnohem snadnější řídit v prostoru ušlechtilou a tvůrčí myšlenku.

Jestliže se lidstvo domluví na tom, že bude do prostoru současně vysílat dobré myšlenky, pak se i znečištěné ovzduší světa pročistí.

Snažte se o to, abyste alespoň jednou denně do světa vyslali nějakou ušlechtilou myšlenku. Na tvůrčí myšlenky se nedívejte jako na něco nadpřirozeného .

Přeji vám, aby se pro vás tyto myšlenky staly zábleskem ve tmě.

O autorovi: Jeho hlavním úkolem byla a je pomoc co největšímu počtu lidí, jež bojují s destruktivními programy a negativními zvyklostmi, bránicími jim v dosažení toho, co všichni lidé potřebují - lásky, štěstí, inspirace, tvůrčího života, bohatsví, míru a harmonie.

Autor: Sun Light

 

Obrázky a citáty pro vkládání na webové stránky

obrazky-citaty.cz

Smysl života

Myšlenka představuje tvůrčí čin

Myšlenka je počátkem všech věcí. Neexistuje nic, co by nejdříve nebylo myšleno. Myšlenka je tedy tou opravdovou skutečností, stvořením, tvůrčím činem.

I za svou pozemskou existenci vděčíme tvůrčí myšlence. Přitom je lhostejné, zda věříme, že nás vymyslel Bůh , příroda nebo kosmická energie. V každém případě tím míníme něco tak velkého, že už to myšlenkově nedokážeme pojmout.

Každá myšlenka má však také nějaký smysl, nějaký cíl. Pevně věřím tomu, že naším úkolem je tento smysl pochopit a usku-tečnit. Velkou pomoc nám tu poskytuje meditace, pokud snad není dokonce jedinou cesto, jak v sobě pocítit smysl života. V tichu meditace získáváme kontakt s naším vnitřním JÁ a dozrá-váme k poznání myšlenky, které vděčíme za svou existenci.

Poznání samo však nestačí. Musíme toto poznání také proměnit  v čin, abychom svůj život skutečně naplnili. Abychom však ne-naplňovali pouze nějaký předem daný plán bez vlastní možnosti volby, vložil do nás ten, kdo nás stvořil, sílu tvůrčí myšlenky.

Je v našich rukou, zda budeme jednat v harmonii se sebou a se  svým okolím nebo budeme žít v disharmonii.

Náš osud je v našich rukou. Každý z nás denně sklízí co zasel, a zároveň seje to, co bude sklízet zítra. Nejsme jen součástí stvoření, ale máme na něm aktivní podíl. Stvoření neskončilo, nacházíme se v něm a díky síle tvůrčí myšlenky, která nám byla propůjčena, můžeme spoluurčovat malou část tohoto stvoření.

Smyslem našeho života je to, abychom myšlenku, která je zákla-dem naší existence, pochopili a uskutečnili a stali se takovými, jakými nás zamýšlel Bůh.

Zdroj:Kurt Tepperwein : Uzdrav sám sebe